جستجو
اصناف و مشاغل خوزستان , صنایع دریایی
مشاغل
محصولات
خدمات فنی و مهندسی سیستمهای رادیویی و کمک ناوبری شناورها
شرکت سینا پرداز آپادانا (سیپناکو)
ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه الکترونیک و مخابرات
ارائه سرویسهای تعمیراتی و کنترل کیفی سیستمهای رادیویی و کمک ناوبری شناورها
مشاغل >> صنایع دریایی >> مهندسین و مشاورین و پیمانکاران >> برق مخابرات ایمنی کنترل ناوبری
خوزستان >> بندرامام خمینی

1394/5/1