جستجو
خدمات بندری و ساحلی
مشاغل
محصولات
خدمات بندری و ساحلی
شرکت خدمات دریایی و بندری سینا
شرکت خدمات دریایی وبندری سینا اولین شرکت در ارایه خدمات بندری میباشد که تجربه اداره تمامی عملیات خشکی یک بندر را دارد و هم اکنون نیز تمامی عملیات بندر نوشهر و بوشهر شامل
مشاغل >> صنایع دریایی >> خدمات بندری و ساحلی
تهران >> تهران

1394/4/15