جستجو
خدمات معدن ، اکتشاف ، استخراج و ...
مشاغل
محصولات
عملیات اکتشافی و عملیات جابجایی زمین در معادن
شرکت خدمات اکتشافی کشور
* فعالیت های اکتشافی
* عملیات حفر تونل های معدنی و عمرانی
مشاغل >> خدمات صنعتی >> خدمات معدن ، اکتشاف ، استخراج و..
تهران >> تهران

1394/9/27