جستجو
صنایع دریایی
مشاغل
محصولات
خرید و فروش و اجاره شناور های دریایی
شرکت مشاوره ای بامدادن دریایی نیلی (سهامی خاص)
خرید و فروش و اجاره انواع شناور های دریایی
دوبه
مشاغل >> صنایع دریایی >> خرید و فروش و اجاره کشتی و شناور
تهران >> تهران

1394/4/31
خرید و فروش کشتی و انواع شناور دریایی
کشتی ایران
فروش ویژه کشتی و شناور دریایی . سرمایه گذاری دریایی
مشاور خرید و فروش کشتی با بهترین قیمت
مشاغل >> صنایع دریایی >> خرید و فروش و اجاره کشتی و شناور
تهران >> تهران

1394/4/31
خدمات بندری و ساحلی
شرکت خدمات دریایی و بندری سینا
شرکت خدمات دریایی وبندری سینا اولین شرکت در ارایه خدمات بندری میباشد که تجربه اداره تمامی عملیات خشکی یک بندر را دارد و هم اکنون نیز تمامی عملیات بندر نوشهر و بوشهر شامل
مشاغل >> صنایع دریایی >> خدمات بندری و ساحلی
تهران >> تهران

1394/4/15
خدمات جستجو و نجات کشتی
شرکت دریا بند ناب کیش
انجام خدمات دریایی از قبیل عملیات نجات و سالویج دریایی
امداد و نجات دریایی
مشاغل >> صنایع دریایی >> خدمات دریایی و فراساحلی >> خدمات جستجو و نجات کشتی
تهران >> تهران

1394/4/15
:صفحات
1 2 3 4 5 6